logo

1.ლინზა - გამჭირვალე ოპტიკური მინა, რომელიც შემოსაზღვრულია ორი უპირატესად სფერული ზედაპირით.
2.ლუპა - შემკრები ლინზა, რომლის ფოკუსური მანძილი 2-10 სმ-ია.
© 2010, ყველა უფლება დაცულია